dimarts, 21 d’abril de 2015

PATRÓ DE REDACCIÓ D’UN COMENTARI DE TEXTOS PAU1.- TEMA.
                El tema, és a dir, l’assumpte o matèria de l’enunciat de l’autor XXX és…, centrat en...
                El tema que dóna coherència al text és...
                El tema del text gira al voltant de... a partir del dualisme entre els conceptes AAA i BBB
                ...amb la intenció comunicativa...

2.- PARTS BÀSIQUES DEL TEXT.
                Pel que fa a l’estructura, s’hi distingeixen X parts ben diferenciades: la part AA...
                La divisió del text en parts significatives ve donada perquè es tracta d’un relat/argumentació/article on s’observa una part AA, una altra BB..
                Com que es tracta d’un text narratiu/argumentatiu/descriptiu la seua estructura esdevé cronològica/lògica/...
                Pel que fa a les parts bàsiques del text, es tracta d’un fragment amb una tipologia textual ZZ i, per tant, presenta una estructura temporal/lògica amb fragments descriptius/argumentatius/expositius...
L’estructura que ordena el text argumentatiu es deductiva/inductiva, ja que...

3.- RESUM
                Aquest fragment de l’obra XXX es resumeix de la següent manera:
                Un possible resum del contingut significatiu del fragment de XXX podria ser el següent:
                El resum del fragment de XXX quedaria de la següent manera:

4.- VEUS DEL DISCURS
                Respecte a les veus del discurs, s’hi pot fer la següent anàlisi: la presència del narrador s’hi fa palesa amb ...
                Les veus del discurs que organitzen l’enunciació són les següents:
                Des del punt de vista de les veus del discurs, destaca el caràcter polifònic/quasi impersonal del text. Hi ha XXX...


5.- MODALITZACIÓ
                Les traces de subjectivitat deixades per l’emissor són diverses; trobem ___ com ara...
Quant a la modalització, cal dir que es tracta d’un text molt/poc modalitzat, amb una presència clara/escassa de l’emissor per donar la seua opinió. Per a això, utilitza __ ja a la línia
                Respecte a la modalització, és la veu del narrador la que mostra un text que aporta molta/poca subjectivitat amb la seua presència, mitjançant els següents recursos:

6.- TIPOLOGIA TEXTUAL
                Pel que fa a la tipologia textual, es tracta d’un text XX que pertany a l’àmbit d’ús ZZ
La tipologia textual predominant és la XX perquè es tracta d’un __ que conta/defensa...
Com a resultat del gènere i de la finalitat, la tipologia textual predominant és clarament XX, i això es veu en les característiques següents:

7.- VARIETAT DIALECTAL
                Pel que fa a la varietat dialectal emprada per l’autor, s’hi observa que és un text escrit en català oriental/occidental. Així, s’observa les desinències verbals XX, l’ús de l’accentuació...
Respecte a la varietat dialectal a què es pot adscriure el text, aquest presenta trets del català XX com ara l’ús del possessiu tònic meua/meva...
Pel que fa a la varietat diatòpica, és XX, sobretot per l’ús de la forma...

8.- REGISTRE
                Quant a la varietat diafàsica, el registre lingüístic és XXX. Açò es fa palés amb l’ús de paraules cultes/col·loquials/literàries...
                Pel que fa al registre, cal dir que està escrit en una modalitat estàndard/col·loquial... i presenta un estil elaborat/poc elaborat amb un llenguatge formal/col·loquial
                Respecte al registre, és XX, amb un llenguatge formal/informal amb característiques com ara...

9.- DÍCTICS
                Respecte a la referència exofòrica, els díctics que assenyalen el context són els següents:
                Quant a la referència exofòrica, els temps verbals díctics que assenyalen l’ara enunciatiu són XXX. A més, l’adverbi XXX situa el text en el moment de l’enunciació.

                Pel que fa a la referència exofòrica, els díctics que assenyalen la temporalitat/especialitat...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada